Jesienny konkurs z Nutri Free

 • Wrzesień 25, 2015

Friendly Food oraz przedstawiciel marki Nutri Free w Polsce ogłaszają konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Na zwycięzców czeka m. in. piekarnik do odpieku pieczywa oraz trzymiesięczna dostawa włoskich produktów bezglutenowych.

Nasz konkurs potrwa od 1 do 31 października 2015 r. Zasady są bardzo proste. Wystarczy kupić dowolny produkt Nutri Free, przygotować z niego potrawę, zrobić jej zdjęcie wraz z opakowaniem i przesłać na nasz adres: info@friendlyfood.pl. Jury wyłoni zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Regulamin Konkursu Z Nutri Free „Wygraj piekarnik oraz 3 miesięczną dostawę produktów bezglutenowych!”

 • 1 Organizacja Konkursu

 1. 1. Organizatorami Konkursu są FRIENDLY FOOD z siedzibą w Poznaniu, przy

 2. ul. Śmigielskiej 13A oraz ITALIA BEZ GLUTENU przedstawiciel marki Nutri Free w Polsce,

 3. Grunwaldzka 332,Poznań (dalej „Organizator”).

 1. 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju.

 • 2 Zasady Konkursu

 1. 1.     W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

 • dokonała zakupu co najmniej jednego produktu Nutrii Free

 • spełnia wymogi niniejszego Regulaminu.

Dalej Uczestnik

 1. 2. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerski

 1. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia Użytkowników biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminie.

 1. 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła Jury (dalej „Jury”). W skład Jury wejdą przedstawiciele firm: Friendly Food oraz Italia bez glutenu

 1. 5.   Poprzez przystąpienie do Konkursu, jego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 1. 6. Realizacja przez Uczestników czynności, o których mowa w 3 ust. 1 i 2 poniżej oznacza zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”).

 • 3 Przebieg Konkursu

 1. 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien dokonać zakupu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dowolnego produktu marki NUTRI FREE.

 1. 2. Konkurs polega na dokonaniu następujących czynności łącznie:

 1. dokonaniu przez Uczestnika zakupu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i samodzielnie przygotować potrawę z wykorzystanego produktu Nutri Free. Potrawę należy sfotografować z widocznym opakowaniem produktu Nutri Free. Przepis z opisem przygotowania potrawy oraz zdjęciem należy       przesłać na adres info@friendlyfoodshop.pl

 1. Zgłoszenie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz dokładnym adresem zamieszkania oraz adresem e-mail.

 1. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń i zaproponować dowolną liczbę przepisów.

 1. Poprzez udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem wysłanego zdjęcia i przygotowanej potrawy i przysługują mu wszelkie prawa autorskie do wysłanego zgłoszenia. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszenia (Przepis oraz zdjęcie) na następujących polach eksploatacji:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, rozpowszechniania zgłoszenia – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, zamieszczenie zgłoszenia na wszelkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, używanie w sieci Intenet i Intranet oraz wykorzystywanie dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym także do celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.

 1. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie jest plagiatem lub wykonane zdjęcie jest efektem manipulacji graficznych dany Uczestnik będzie ponosił pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeśli nie będzie to możliwe to Uczestnik obowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody.

 1. d. Okres nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 10.2015 roku.

 1. 3. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Organizatora do dnia 15 listopada 2015 roku.

 1. 4. Jury wyłoni 3 finalistów konkursu, który według Jury nadesłali najciekawsze i poprawne pod kątem merytorycznym przepisy oraz poprawnie wykonane zdjęcia przygotowanego dania wraz z widocznym opakowaniem produktu Nutri free.

Jury przewiduje także przyznanie nagród pocieszenia za orginalne czy pracochłonne Zgłoszenia.

 1. 5. Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie www.friendlyfood.pl oraz na Facebook (https://www.facebook.com/Friendly-Food oraz https://www.facebook.com/Italiabezglutenu). Każdy ze zwycięzców w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wygranej. W ciągu kolejnych 7 dni zostanie wysłana główna nagroda.

Kolejne dostawy będą realizowane w odstępach 1 miesiąca.

 • 4 Nagrody

 1. Nagrodą 1 jest wypiekacz do pieczywa OPTIMUM PK-0950 w kolorze czarnym oraz 3 miesięczna dostawa włoskich produktów bezglutenowych. Wartość dostarczanych przez 3 miesiące produktów wynosić będzie 120-130 zł z jednorazową dostawę.

 2. Nagrodą 2 jest 2 miesięczna dostawa włoskich produktów bezglutenowych o wartości ok. 100 zł

 3. Nagrodą 3 jest jednorazowa dostawa włoskich produktów bezglutenowych o wartości ok. 100 zł

 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia poszczególnych właściwości nagród ani do otrzymania przez Organizatora ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

 5. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez danego laureata w e-mailu

 6. Nagrody nie odebrane przez Zwycięzców podlegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

 • 5 Reklamacje

 1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora:

„Italia bez glutenu” ul. Grunwaldzka 332, 60-166 Poznań z dopiskiem „Konkurs z Nutrifree”. W treści należy podać swoje dane kontaktowe. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

 • 7 Postanowienia końcowe

 1. 1. Użytkownik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: www.friendlyfood.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana regulaminu następuje w formie pisemnej, stosownym aneksem, a następnie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.friendlyfood.pl

 1. 2. Zgłoszenie udziału w Konkursu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

 1. 3. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród, wysyłania informacji związanych z Konkursem celów marketingowych związanych z promocją Konkursu

 1. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 1. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.